§ 1 DEFINICJE

 1. Akcja edukacyjna (dalej: akcja) pod nazwą „Lekcja o Funduszach Europejskich VII”, polegająca na przeprowadzeniu przez nauczycieli lekcji, w oparciu o gotowy scenariusz oraz przy wykorzystaniu przekazanych przez Wykonawcę materiałów dydaktycznych.
 2. Organizator – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
 3. Administrator danych osobowych – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą jak wyżej.
 4. Wykonawca – PRownia – Sztuka Relacji Anna Zakrzewska, z siedzibą przy ul. Dokerów 18, 15-591 Białystok, odpowiedzialny za realizację akcji oraz przetwarzanie powierzonych danych osobowych jej uczestników.
 5. Biuro projektu: PRownia – Sztuka Relacji Anna Zakrzewska, ul. Rysia 10, 15-509 Sobolewo.
 6. Lekcja – zajęcia składające się z dwóch części, trwających po 45 min., przeprowadzone na podstawie scenariusza Lekcji oraz materiałów dodatkowych przekazanych przez Wykonawcę, w klasie, na obszarze realizacji akcji.
 7. Animowany film – materiał dydaktyczny dla uczniów, wykorzystywany w pierwszej części Lekcji, obejmujący wprowadzenie do tematyki rozwoju lokalnego oraz Funduszy Europejskich.
 8. Broszury – dwa materiały dydaktyczne dla uczniów, w których zawarte zostaną informacje na temat rozwoju lokalnego, Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich, a także zadania do rozwiązania przez uczniów.
 9. Gra planszowa – edukacyjna gra planszowa pn. „PROJEKT: MIASTO!”, materiał dydaktyczny, wykorzystywany w drugiej części Lekcji, którego celem jest przekazanie uczniom wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju miasta średniego i zarządzania miastem, a także utrwalenie wiedzy teoretycznej, zdobytej podczas części pierwszej Lekcji.
 10. Scenariusz Lekcji oraz materiały dydaktyczne – niezbędne informacje oraz narzędzia pracy dla nauczycieli do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych.
 11. Obszar realizacji projektu – 5 województw Polski Wschodniej, tj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie oraz region statystyczny „mazowiecki regionalny”, tj. powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom , gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński , łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski , m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski.
 12. Grupa docelowa – nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (młodzież w wieku 14-19 lat) na terenie 5 województw Polski Wschodniej oraz regionu statystycznego „mazowiecki regionalny”.
 13. Nauczyciel – nauczyciel szkoły podstawowej, zgłoszony do przeprowadzenia Lekcji w ramach akcji edukacyjnej, uprawniony do udziału w konkursie.
 14. Uczestnicy – szkoły i nauczyciele biorący udział w akcji edukacyjnej.
 15. Oddział (klasa) – pojedyncza klasa (uczniowie) w szkole ponadpodstawowej (młodzież w wieku 14-19 lat), w której przeprowadzona będzie Lekcja.
 16. Konkurs „PROJEKT: SZKOŁA!” – konkurs pomysłów na nowe inwestycje w lokalnej przestrzeni, w którym może wziąć udział nauczyciel wraz z uczniami i reprezentowana przez niego szkoła.

§ 2 CELE AKCJI ORAZ TERMINY

 1. 1. Cele akcji edukacyjnej:

  a) Popularyzacja wiedzy na temat Funduszy Europejskich (FE), Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) i innych programów operacyjnych 2014-2020, realizowanych w Polsce Wschodniej.
  b) Popularyzacja wiedzy nt. rozwoju lokalnego - na przykładzie miasta średniego; pokazanie możliwych i pożądanych dróg rozwoju: z jednej strony - przy ograniczoności zasobów, a z drugiej strony – przy możliwości wykorzystania środków UE dla rozwoju lokalnej przestrzeni; pokazanie miasta przyszłości jako miasta ekologicznego (budowanie postaw proekologicznych), odpornego na zmiany klimatu, przyjaznego mieszkańcom i atrakcyjnego dla inwestorów.
  c) Promocja projektów realizowanych dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.
  d) Zainspirowanie uczniów do analizy zmian i korzyści, jakie przyniosła lub przyniesie lokalnej społeczności realizacja w Polsce Wschodniej inwestycji współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
 2. 2. Czas trwania akcji: 01.09.2022 – 21.12.2022, w tym:
  a) przyjmowanie zgłoszeń do udziału w akcji edukacyjnej: 01.09.2022 - 10.10.2022;
  b) przeprowadzanie lekcji i przyjmowanie potwierdzeń przeprowadzenia lekcji: 14.10.2022 – 14.11.2022;
  c) przyjmowanie zgłoszeń konkursowych w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!” : 21.10.2022 – 15.11.2022;
  d) ogłoszenie wyników konkursu: 30.11.2022;
  e) przekazanie nagród dla nauczycieli i szkół biorących udział w konkursie: do 12.12.2022;
  f) przyjmowanie potwierdzeń otrzymania nagród w konkursie 12-16.12.2022 .

§ 3 WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI

 1. Akcja edukacyjna skierowana jest do nauczycieli i uczniów (w wieku 14-19 lat) szkół ponadpodstawowych na terenie 5 województw Polski Wschodniej oraz regionu statystycznego „mazowiecki regionalny”. W ramach akcji edukacyjnej zakłada się udział 600 oddziałów (klas), odpowiednio po 130 klas z woj. podkarpackiego i lubelskiego, 100 klas w regionie statystycznym mazowieckim regionalnych i po 80 klas w woj. podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.
 2. Warunkiem koniecznym udziału w akcji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online (odpowiednik Załącznika nr 1 do Regulaminu), dostępnego na stronie: www.zgloszenielekcja.pl . Należy wydrukować dokumenty, które zostaną automatycznie wygenerowane po wypełnieniu formularza i je podpisać - przez osobę upoważnioną do reprezentowania danej szkoły oraz nauczyciela zgłaszającego się do akcji (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 3 do Regulaminu). Podpisane dokumenty należy przesłać w formie skanu na adres e-mail Wykonawcy kontakt@zgloszenielekcja.pl , maksymalnie w ciągu 3 dni od wypełnienia formularza online. Uczestnicy akcji są również zobowiązani do przesłania Wykonawcy wszelkich wymaganych dokumentów określonych w dalszej części Regulaminu
  (ankiety oceny, potwierdzenia, itp.).
 3. O przyjęciu szkoły do akcji decyduje kolejność zgłoszenia wraz z przekazaniem niezbędnych dokumentów w formie skanu, o których mowa w pkt. 2.
 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji, w przypadku, gdy do akcji zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba oddziałów (klas).
 5. Potwierdzeniem przyjęcia szkoły do akcji będzie wiadomość e-mail przesłana przez Wykonawcę na dane kontaktowe nauczyciela, wskazane w procesie rejestracji.
 6. Wykonawca przekaże każdej szkole zakwalifikowanej do udziału w akcji nieodpłatnie materiały edukacyjne (m.in. scenariusz Lekcji, gry planszowe odpowiadające liczbie uczniów zgłoszonych do udziału w Lekcji, film animowany, broszury dla uczniów, opis ćwiczeń dodatkowych, upominki dla uczniów, ankiety ewaluacyjne) potrzebne do przeprowadzenia Lekcji. W ramach akcji, szkoła otrzyma materiały dydaktyczne do przeprowadzenia Lekcji w maksymalnie dwóch oddziałach (klasach).
 7. Materiały dydaktyczne Lekcji dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 8. Szkoła, przystępując do udziału w akcji, odpowiada za jej realizację na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. Szkoła zobowiązana jest:
  a) udostępnić bezpłatnie infrastrukturę szkoły niezbędną do przeprowadzenia Lekcji organizowanych w ramach akcji , w tym sprzętu umożliwiającego wyświetlenie filmu z dźwiękiem (np. telewizor, projektor, ekran/ tablica multimedialna), wyznaczyć nauczyciela/nauczycieli do kontaktu z Wykonawcą;
  b) zorganizować Lekcję w oddziale (klasie), prowadzonej przez nauczyciela, o którym mowa w pkt 2, zgodnie ze scenariuszem przekazanym przez Wykonawcę oraz zapewnić opiekę i bezpieczeństwo uczniom podczas realizacji Lekcji;
  c) przekazać upominki dostarczone przez Wykonawcę wszystkim uczniom biorącym udział w Lekcji.
 10. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 2, jest zobowiązany:
  a) przeprowadzić Lekcję, w oddziałach (klasach) - zgodnie ze zgłoszeniem, z wykorzystaniem materiałów, o których mowa w pkt 6. Obie części Lekcji nie muszą się odbyć tego samego dnia;
  b) na prośbę Wykonawcy, przeprowadzić testy wiedzy na potrzeby badania ewaluacyjnego wśród uczniów, biorących udział w akcji oraz odesłać wypełnione dokumenty na adres biura projektu, w nieprzekraczalnym terminie do 14.11.2022;
  c) niezwłocznie po przeprowadzeniu Lekcji, ale nie później niż do 14.11.2022, przesłać podpisany dokument potwierdzający przeprowadzenie Lekcji, w formie skanu, na adres mailowy Wykonawcy: kontakt@zgloszenielekcja.pl (Załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz wypełnić online ankietą oceny Lekcji, korzystając z linka, który zostanie przesłany przez Wykonawcę drogą mailową. Przesłanie potwierdzenia oraz ankiety oceny, a także testów wiedzy wśród uczniów (na wniosek Wykonawcy) jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie, o którym mowa § 4;
  d) na wniosek Organizatora wykonać dokumentację zdjęciową z przeprowadzonej Lekcji (min. 5 zdjęć) oraz przekazać Organizatorowi zgodę na publikację zdjęć oraz wykorzystanie wizerunku osób widniejących na zdjęciach na stronie www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja
  lub na profilu I love Polska Wschodnia na portalu Facebook (zgodnie z Załącznikiem nr 4 oraz Załącznikiem nr 5 do Regulaminu);
  e) w przypadku wygrania w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA!” przesłania na adres: kontakt@zgloszenielekcja.pl, po otrzymaniu nagród, podpisanego skanu potwierdzenia odbioru nagród zg. z Załącznikiem nr 9 do Regulaminu wraz z dokumentacją fotograficzną otrzymania nagród, w nieprzekraczalnym terminie do 16.12.2022.
 11. Na bazie pozyskanej podczas Lekcji wiedzy, oddział (klasa) we współpracy z nauczycielem może wypracować dodatkowy materiał np.: w postaci dokumentacji fotograficznej przebiegu Lekcji (rozmiar pojedynczego zdjęcia nie powinien przekraczać 1 MB, rozdzielczość min. 300 dpi), krótkich wypracowań uczniów nawiązujących do tematu Lekcji lub inny dodatkowy materiał stanowiący wartość dodaną przedsięwzięcia. Nie jest to element obligatoryjny - zależy od decyzji nauczyciela.
 12. Dodatkowe, fakultatywne materiały, o których mowa w punkcie 11, należy przesłać w terminie do 14.11.2022. na adres e-mail: kontakt@zgloszenielekcja.pl Do zgłoszonych prac należy dołączyć oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na korzystanie z utworów (Załącznik nr 4 do Regulaminu). Wybrane materiały zostaną opublikowane na stronie akcji edukacyjnej: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja lub na profilu I love Polska Wschodnia na portalu Facebook.
 13. W ramach akcji zostanie przeprowadzony konkurs wśród szkół i nauczycieli. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele, którzy prześlą dokumenty poświadczające przeprowadzenie Lekcji, określone w punkcie 10 lit. c. Szczegóły konkursu określono w § 4.

§ 4 KONKURS „PROJEKT: SZKOŁA!”

 1. Każdy nauczyciel, o którym mowa w § 3 pkt 2, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 pkt 10 lit. c, może wziąć udział w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA!”.
 2. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu przez nauczyciela wraz z uczniami, uproszczonego opisu projektu na nowe inwestycje w lokalnej przestrzeni, rozumianej jako szkoła i jej najbliższe otoczenie. Szkoła odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w życiu miasta jak i kształtowaniu wartości jego mieszkańców. Obecnie istnieje bardzo wiele możliwości  finansowania inicjatyw wspierających edukację, czy funkcjonowanie placówek. Nikt nie zna lepiej potrzeb szkoły jak pracujący w niej nauczyciele, a także jej uczniowie. Zgłoszone projekty mogą dotyczyć różnych obszarów, np. remontów i wyposażenia, dostępności szkoły dla osób ze szczególnymi potrzebami, efektywności energetycznej i wodnej budynku, bioróżnorodności i małej retencji otoczenia, programów zajęć dla dzieci, e-szkoły, współpracy międzyszkolnej lub międzynarodowej, itp.
 3. Projekt inwestycji zostanie opisany i zgłoszony na ujednoliconym dla wszystkich Uczestników formularzu online, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 7 do Regulaminu. Nauczyciel do prac nad projektem może zaprosić uczniów, którzy wzięli udział w przeprowadzonych Lekcjach.
 4. Pracę konkursową można zgłosić od 21.10.2022 do 15.11.2022 poprzez formularz online. Link do formularza zostanie udostępniony nauczycielom w procesie zgłaszania placówki do projektu. Dodatkowo nauczyciele są zobowiązani do przesłania podpisanego zgłoszenia zgodnie z wygenerowanym PDF do pobrania po uzupełnieniu formularza online oraz skanu podpisanego oświadczenia nauczyciela (Załącznik nr 6 do Regulaminu).
 5. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań określonych w Załączniku nr 7 do Regulaminu, zostaną zdyskwalifikowane przez Wykonawcę.
 6. O zwycięstwie w konkursie nauczyciele i szkoły zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej. Wyniki konkursu będą również udostępnione na stronie internetowej akcji: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.
 7. Wyniki przeprowadzonej oceny zgłoszeń konkursowych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 8. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom w terminie do 12.12.2022.
 9. Uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie jednocześnie deklarują, iż opisany projekt jest w pełni ich autorskim pomysłem, jest wolny od wszelkich obciążeń prawnych, tj. nie jest objęty postępowaniem o zastrzeżeniu praw własności przemysłowej lub intelektualnej przez inny podmiot/y lub osobę/y, rozumiane jako osoby trzecie, a co za tym idzie – opisany w formularzu pomysł jest wolny od wszelkich roszczeń osób trzecich.

§ 5 NAGRODY W AKCJI EDUKACYJNEJ

 1. Upominki dla uczniów biorących udział w Lekcji: w każdym oddziale (klasie) każdy uczeń otrzyma upominek o charakterze edukacyjnym, w postaci gadżetu o wartości 4,00 zł brutto.
 2. Nagrody za udział w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!” :
  a) 30 zwycięskich szkół - i 30nauczycieli reprezentujących zwycięskie szkoły otrzymają odpowiednio:
  Nauczyciel - nagroda rzeczowa o wartości 700,00 zł brutto oraz dyplom udziału w konkursie (łącznie zostanie wręczone 30 nagród ).
  Szkoła - monitor interaktywny o wartości 8500,00 zł brutto (łącznie zostanie wręczone 30 nagród).
 3. Każdy nauczyciel, który przeprowadzi Lekcję w ramach akcji otrzyma dyplom (po przesłaniu potwierdzenia przeprowadzenia zajęć).
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną. Organizator oświadcza, że pojedyncza nagroda przyznana nauczycielowi lub uczniowi nie przekroczy kwoty 2000,00 PLN, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200). Nagrody zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§ 6 KLAUZULA INFORMACYJNA - DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Dane osobowe zbierane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w celu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, a w szczególności w celu realizacji akcji edukacyjnej pn. „Lekcja o Funduszach Europejskich VII”, w tym kontaktowania się z Uczestnikami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ) oraz w celach informacyjno-promocyjnych związanych z akcją (art. 6 ust. 1 lit. f ) na podstawie niezbędności przetwarzania danych do realizacji akcji edukacyjnej oraz udzielonej zgody, a także art. 9 ust. 2 pkt. g rozporządzenia.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do realizacji ww. celu.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do dnia określonego w art. 140 Rozporządzenie 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 7. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych  Organizatora pod adresem ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, adres mailowy: IOD@mfipr.gov.pl.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik akcji edukacyjnej przesyłając materiały dodatkowe, o których mowa w par. 3 pkt. 11 oraz pracę konkursową, o której mowa w par. 4, oświadcza i zapewnia, że:
  a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanych materiałów dodatkowych i pracy konkursowej;
  b) udziela Organizatorowi nieodpłatnej nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na korzystanie z materiałów, o których mowa w par. 3 pkt. 11 oraz par. 4, będących utworami;
  c) przekazanie oraz korzystanie z materiałów, o których mowa w par. 3 pkt. 11 oraz par. 4, przez Organizatora w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich;
  d) w przypadku wystąpienia wobec Organizatora lub Wykonawcy przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich do materiałów, o których mowa w par. 3 pkt. 11 oraz par. 4, Uczestnik akcji pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób;
  e) uzyskał upoważnienia od wszystkich osób przedstawionych na zdjęciach/filmach do wykorzystania ich wizerunków.
 2. Za niepełnoletniego ucznia oświadczenie, o którym mowa w par. 3 pkt 12, składa rodzic lub prawny opiekun zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu.
 3. Organizator i Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w akcji jest bezpłatny.
 2. Uczestnik zgłaszający się do akcji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować na oficjalny adres akcji: kontakt@zgloszenielekcja.pl lub telefonicznie do biura projektu – nr tel.: 606 170 116.
 4. Elektroniczna wersja materiałów dotyczących akcji dostępna będzie na stronie: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie oraz jego załącznikach. O ewentualnych zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Zmiany te zostaną również podane do wiadomości na stronie www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 7. Akcja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Wschodnia.

Załączniki dotyczące udziału w akcji edukacyjnej

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w akcji edukacyjnej

Załącznik nr 2 Formularz potwierdzający przeprowadzenie zajęć

Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o prawach autorskich

Załącznik nr 5 Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka

Załączniki dotyczące udziału w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA”

Załącznik nr 6 Oświadczenie nauczyciela do konkursu

Załącznik nr 7 Formularz zgłoszeniowy do konkursu

Załącznik nr 8 Karta oceny projektów zgłoszonych do konkursu

Załącznik nr 9 Potwierdzenie odbioru nagród w konkursie