§ 1 DEFINICJE

 1. Akcja edukacyjna (dalej: akcja) pod nazwą Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”, polegająca na przeprowadzeniu przez nauczycieli lekcji, w oparciu o gotowy scenariusz oraz przy wykorzystaniu przekazanych przez Wykonawcę materiałów dydaktycznych.
 2. Organizator – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
 3. Administrator danych osobowych – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą jak wyżej.
 4. Wykonawca – PRownia – Sztuka Relacji Anna Zakrzewska, z siedzibą przy ul. Dokerów 18, 15-591 Białystok, odpowiedzialny za realizację akcji oraz przetwarzanie powierzonych danych osobowych jej uczestników.
 5. Biuro projektu: PRownia – Sztuka Relacji Anna Zakrzewska, ul. Rysia 10, 15-509 Sobolewo.
 6. Lekcja – zajęcia składające się z dwóch części, trwających po 45 min., przeprowadzone na podstawie scenariusza Lekcji oraz materiałów dodatkowych przekazanych przez Wykonawcę.
 7. Komiks „Projekt: klimat!” –materiał dydaktyczny, wykorzystywany w pierwszej części Lekcji, którego celem jest zaciekawienie uczniów tematyką zmian klimatu.
 8. Film „Projekt: klimat!”– materiał dydaktyczny dla uczniów, wykorzystywany w pierwszej części Lekcji, dotyczący zmian klimatu.
 9. Zeszyt ćwiczeń „Projekt: klimat!” – materiał dydaktyczny dla uczniów, wykorzystywany
  w drugiej części Lekcji, w którym zawarte zostaną zadania do rozwiązania przez uczniów na temat zmian klimatu.
 10. Broszura „Unia Europejska bliżej Ciebie” –materiał dydaktyczny dla uczniów, wykorzystywany w drugiej części Lekcji, zawierający informacje na temat Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich, a także zadania do rozwiązania przez uczniów.
 11. Scenariusz Lekcji oraz materiały dydaktyczne – niezbędne informacje oraz narzędzia pracy dla nauczycieli do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych.
 12. Obszar realizacji projektu –  5 województw Polski Wschodniej, tj. warmińsko-mazurskie, podlaskie,  lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie oraz region statystyczny „mazowiecki regionalny”, tj. powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom , gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński , łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski , m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski. 
 13. Grupa docelowa – nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych (młodzież klas VI - VII -VIII) na terenie 5 województw Polski Wschodniej oraz regionu statystycznego „mazowiecki regionalny”.
 14. Nauczyciel – nauczyciel szkoły podstawowej, zgłoszony do przeprowadzenia Lekcji w ramach akcji edukacyjnej, uprawniony do udziału w konkursie.
 15. Uczestnicy – nauczyciele i uczniowie biorący udział w akcji edukacyjnej i konkursie. 
 16. Autor – osoba, która jest autorem utworu powstałego w ramach akcji edukacyjnej, np. pracy konkursowej w formie filmu, zdjęć z przebiegu lekcji, krótkich wypracowań nawiązujących do tematu Lekcji lub innych dowolnych utworów powstałych podczas Lekcji.  
 17. Klasa – pojedyncza klasa (uczniowie klas VI - VII -VIII) w szkole podstawowej,
  w której przeprowadzona będzie Lekcja.
 18. Konkurs „Projekt: klimat!” – konkurs będzie polegał na nakręceniu przez uczniów, pod opieką nauczyciela, filmu nt. zmian klimatycznych, adaptacji do nich i sposobów przeciwdziałania im, w ich najbliższym otoczeniu.

§ 2 CELE AKCJI ORAZ TERMINY

1. Cele akcji edukacyjnej:
 1. popularyzacja wiedzy na temat Funduszy Europejskich, w szczególności efektów Programu Polska Wschodnia 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027;
 2. popularyzacja wiedzy nt. ochrony klimatu, adaptacji do zmian klimatu w miastach oraz sposobów przeciwdziałania tym zmianom;
 3. zainspirowanie grupy docelowej do analizy zmian i korzyści, jakie przyniosła lub przyniesie lokalnej społeczności realizacja w Polsce Wschodniej inwestycji współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

2. Czas trwania akcji: 11.09.2023 – 22.03.2024, w tym:

 • przyjmowanie zgłoszeń do udziału w akcji edukacyjnej: 11.09.2023 - 16.10.2023;
 • przeprowadzanie lekcji i przyjmowanie potwierdzeń przeprowadzenia Lekcji: 23.10.2023 – 24.11.2023;
 • przyjmowanie zgłoszeń konkursowych w konkursie „Projekt: klimat!”: 30.10.2023 – 20.12.2023;
 • ogłoszenie wyników konkursu: 19.01.2024;
 • organizacja wycieczki do Warszawy dla laureatów konkursu: – nie później niż do 22.03.2024;
 • przekazanie nagród dla uczniów, nauczycieli i szkół biorących udział w konkursie: do 08.03.2024;
 • przyjmowanie potwierdzeń otrzymania nagród w konkursie 15.03.2024.

§ 3 WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI

 1. Akcja edukacyjna skierowana jest do nauczycieli i uczniów  klas VI - VII -VIII szkół podstawowych na terenie 5 województw Polski Wschodniej oraz regionu statystycznego „mazowiecki regionalny”.  W ramach akcji edukacyjnej zakłada się udział 12 000 uczniów, proporcjonalnie do populacji uczniów w każdym województwie.
 2. Szkołę do akcji zgłasza nauczyciel, który będzie realizował Lekcje. Do projektu z danej szkoły mogą przystąpić maksymalnie 2 klasy i 2 nauczycieli.
 3. Warunkiem koniecznym udziału w akcji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online (odpowiednik Załącznika nr 1 do Regulaminu), dostępnego na stronie: www.zgloszenielekcja.pl. Należy wydrukować dokumenty, które zostaną automatycznie wygenerowane po wypełnieniu formularza i je podpisać - przez osobę upoważnioną do reprezentowania danej szkoły oraz nauczyciela zgłaszającego się do akcji (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 3 do Regulaminu). Podpisane dokumenty należy przesłać w formie skanu na adres e-mail Wykonawcy kontakt@zgloszenielekcja.pl, maksymalnie w ciągu 3 dni od wypełnienia formularza online.  Uczestnicy akcji są również zobowiązani do przesłania Wykonawcy wszelkich wymaganych dokumentów określonych w dalszej części Regulaminu (ankiety oceny, potwierdzenia, itp.).
 4. O przyjęciu szkoły do akcji decyduje kolejność zgłoszenia wraz z przekazaniem niezbędnych dokumentów w formie skanu, o których mowa w pkt. 3.
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji, w przypadku, gdy do akcji zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba uczniów.
 6. Potwierdzeniem przyjęcia szkoły do akcji będzie wiadomość e-mail przesłana przez Wykonawcę na dane kontaktowe nauczyciela, wskazane w procesie rejestracji.
 7. Wykonawca przekaże każdej szkole zakwalifikowanej do udziału w akcji nieodpłatnie materiały edukacyjne (m.in. komiks, broszurę, zeszyt ćwiczeń i upominki odpowiadające liczbie uczniów zgłoszonych do udziału w Lekcji, link do filmu, scenariusz, ankiety ewaluacyjne) potrzebne do przeprowadzenia Lekcji. W ramach akcji, szkoła otrzyma materiały dydaktyczne do przeprowadzenia Lekcji w maksymalnie dwóch zgłoszonych klasach.
 8. Materiały dydaktyczne Lekcji dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 9. Szkoła, przystępując do udziału w akcji, odpowiada za jej realizację na warunkach określonych w regulaminie.
 10. Szkoła zobowiązana jest:
  1. udostępnić bezpłatnie infrastrukturę szkoły niezbędną do przeprowadzenia Lekcji przez nauczyciela, w tym sprzętu umożliwiającego wyświetlenie filmu z dźwiękiem (np. telewizor, projektor, ekran/ tablica multimedialna);
  2. zorganizować Lekcję w klasie, prowadzonej przez nauczyciela, o którym mowa w pkt 2, zgodnie ze scenariuszem przekazanym przez Wykonawcę oraz zapewnić opiekę i bezpieczeństwo uczniom podczas realizacji Lekcji;
  3. przekazać upominki dostarczone przez Wykonawcę wszystkim uczniom biorącym udział w Lekcji.
 11. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 2, jest zobowiązany:
  1. przeprowadzić Lekcję w klasach - zgodnie ze zgłoszeniem, z wykorzystaniem materiałów, o których mowa w pkt 7; obie części Lekcji nie muszą się odbyć tego samego dnia;
  2. na prośbę Wykonawcy, przeprowadzić testy wiedzy na potrzeby badania ewaluacyjnego wśród uczniów, biorących udział w akcji oraz odesłać wypełnione dokumenty na adres biura projektu, niezwłocznie po zebraniu ankiet, w nieprzekraczalnym terminie do 24.11.2023;
  3. niezwłocznie po przeprowadzeniu Lekcji, ale nie później niż do 24.11.2023, przesłać podpisany dokument potwierdzający przeprowadzenie Lekcji, w formie skanu, na adres mailowy Wykonawcy: kontakt@zgloszenielekcja.pl (Załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz wypełnić online ankietą oceny Lekcji, korzystając z linka, który zostanie przesłany przez Wykonawcę drogą mailową. Przesłanie potwierdzenia oraz ankiety oceny, a także testów wiedzy wśród uczniów (na wniosek Wykonawcy) jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie, o którym mowa § 4;
  4. na wniosek Organizatora wykonać dokumentację zdjęciową z przeprowadzonej Lekcji (min. 5 zdjęć) oraz przekazać Organizatorowi zgodę na publikację zdjęć oraz wykorzystanie wizerunku osób widniejących na zdjęciach na stronie polskawschodnia.gov.pl/lekcja, na profilu I love Polska Wschodnia na portalu Facebook, a także publikację w materiałach promocyjnych w celach informacji
   i promocji projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII” i Funduszy Europejskich (zgodnie z Załącznikiem nr 4);
  5. w przypadku wygrania w konkursie pn. „Projekt: klimat!” przesłania na adres: kontakt@zgloszenielekcja.pl, po otrzymaniu nagród, podpisanego skanu potwierdzenia odbioru nagród zg. z Załącznikiem nr 8 do Regulaminu wraz z dokumentacją fotograficzną otrzymania nagród, w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2024.
 12. Na bazie pozyskanej podczas Lekcji wiedzy, klasa we współpracy z nauczycielem, może wypracować dodatkowy materiał np.: w postaci dokumentacji fotograficznej przebiegu Lekcji (rozmiar pojedynczego zdjęcia nie powinien przekraczać 1 MB, rozdzielczość min. 300 dpi), krótkich wypracowań uczniów nawiązujących do tematu Lekcji lub inny dodatkowy materiał stanowiący wartość dodaną przedsięwzięcia. Nie jest to element obowiązkowy - zależy od decyzji nauczyciela. Dodatkowe materiały należy przesłać w terminie do 27.11.2023. na adres e-mail: kontakt@zgloszenielekcja.pl. Do zgłoszonych materiałów należy dołączyć oświadczenia nauczyciela i rodziców uczniów zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu. Wybrane materiały zostaną opublikowane na stronie akcji edukacyjnej: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja lub na profilu I love Polska Wschodnia na portalu Facebook.
   
 13. W ramach akcji zostanie przeprowadzony konkurs „Projekt: klimat!”. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele wraz z zespołami uczniów, którzy prześlą dokumenty poświadczające przeprowadzenie Lekcji, określone w punkcie 11 lit. c. Szczegóły konkursu określono w § 4.

§ 4 KONKURS „PROJEKT: klimat!”

 1. Nauczyciel, o którym mowa w §3 pkt 2, po spełnieniu warunków, o których mowa w §3 pkt 11 lit. c, może zgłosić zespół do udziału w konkursie pn. „Projekt: klimat!”. Jeden nauczyciel może zgłosić tyle zespołów, w ilu klasach prowadził Lekcję w ramach projektu (maksymalnie 2 zespoły).
 2. Jeden zespół może liczyć maksymalnie 35 osób z jednej klasy, która wzięła udział w Lekcji. Nie dopuszcza się udziału w jednym zespole uczniów z różnych klas.  
 3. Zespół z danej klasy walczy o nagrody dla całej swojej klasy. Liczba uczniów danej klasy nie może być większa niż ta zgłoszona do udziału w Lekcji.
 4. W konkursie wyłonionych zostanie 12 zwycięskich zespołów, zwycięzców jednej nagrody głównej, pięciu nagród II rzędu i sześciu nagród III rzędu.
 5. Wytyczne dotyczące zadania konkursowego:
  1. Zadanie konkursowe polega na nakręceniu przez uczniów, pod opieką nauczyciela, filmu nt. zmian klimatycznych, adaptacji do nich i sposobów przeciwdziałania im,
   w ich najbliższym otoczeniu.
  2. Każdy zespół, biorący udział w Konkursie może zgłosić tylko jedną pracę. Po zgłoszeniu pracy poprzez formularz zgłoszeniowy nie ma możliwości jej poprawienia.
  3. Film nie może być dłuższy niż 2 minuty, rozmiar pliku nie może przekroczyć 250 MB; film należy przesłać w formacie mp4 lub mov.
  4. Praca konkursowa nie może naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich oraz zawierać treści obraźliwych.
  5. Dodatkowo, w formularzu zgłoszeniowym należy podać tytuł pracy oraz jej krótki opis. Nieuzupełnienie wskazanych przez Wykonawcę pól w formularzu zgłoszeniowym dyskwalifikuje pracę w procesie oceny.
  6. Praca konkursowa musi być przygotowana przez osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym, tj. zespół uczniów z pomocą/pod nadzorem nauczyciela.
  7. Spośród wszystkich otrzymanych prac konkursowych, Wykonawca wyłoni 12 laureatów konkursu. Ocena zostanie dokonana na podstawie karty oceny (Załącznik nr 7).
 6. Pracę konkursową można zgłosić od 30.10.2023 do 20.12.2023 poprzez formularz online. Link do formularza zostanie udostępniony nauczycielom w procesie zgłaszania placówki do projektu. Dodatkowo nauczyciele są zobowiązani do przesłania podpisanego zgłoszenia zgodnie z wygenerowanym PDF do pobrania po uzupełnieniu formularza online, skanu podpisanego oświadczenia nauczyciela oraz oświadczeń rodziców lub opiekunów prawnych uczniów (Załącznik nr 5). Tylko przesłanie pełnej dokumentacji z uzupełnionymi oświadczeniami będzie  kwalifikowało pracę  do dalszej oceny. W przypadku stwierdzonych braków w zakresie Załączników nr 5 (odpowiednio dla wszystkich zgłoszonych uczniów i nauczyciela) praca konkursowa będzie zdyskwalifikowana.
 7. Laureaci konkursu, po ogłoszeniu wyników, będą zobowiązani do przesłania informacji o klasie, którą reprezentował zespół zgodnie z Załącznikiem nr 9, zawierającym skład klasy, a także skany oświadczeń opiekunów prawnych wszystkich pozostałych uczniów z klasy zgodnie z Załącznikiem nr 10.  Powyższe załączniki należy wysłać w formie skanu na adres mailowy kontakt@zgloszenielekcja.pl nie później niż w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Przesłanie Załącznika nr 9 i kompletu Załączników nr 10 odpowiednio dla wszystkich uczniów z klasy jest warunkiem koniecznym przyznania nagród w konkursie.
 8. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań określonych w Załączniku nr 7 do Regulaminu, zostaną zdyskwalifikowane przez Wykonawcę.
 9. O zwycięstwie w konkursie nauczyciele i szkoły zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej. Wyniki konkursu będą również udostępnione na stronie internetowej akcji: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.
 10. Wyniki przeprowadzonej oceny zgłoszeń konkursowych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 11. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom w terminie do 15.03.2024.
 12. Uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie jednocześnie deklarują, iż opisany projekt jest w pełni ich autorskim pomysłem, jest wolny od wszelkich obciążeń prawnych, tj. nie jest objęty postępowaniem o zastrzeżeniu praw własności przemysłowej lub intelektualnej przez inny podmiot/y lub osobę/y, rozumiane jako osoby trzecie, a co za tym idzie – opisany w formularzu pomysł jest wolny od wszelkich roszczeń osób trzecich.

§ 5 NAGRODY W AKCJI EDUKACYJNEJ

 1. Upominki dla uczniów biorących udział w Lekcji: w każdej klasie uczniowie otrzymają upominki o charakterze edukacyjnym, w postaci gadżetu o wartości 5,00 zł brutto.
 2. Każdy nauczyciel, który przeprowadzi Lekcję w ramach akcji otrzyma dyplom (po przesłaniu potwierdzenia przeprowadzenia Lekcji).
 3. Nagrody za udział w konkursie „Projekt: klimat!”:
  1. Nagroda główna dla jednego zwycięskiego zespołu:
   • monitor multimedialny o wartości 9000 zł brutto dla szkoły;
   • karta podarunkowa do księgarni internetowej oraz dyplom dla nauczyciela – opiekuna zespołu o wartości 500 zł brutto;
   • 3-dniowa wycieczka do Warszawy dla uczestników (uczniów) zwycięskiego zespołu oraz pozostałych uczniów klasy, którą reprezentował zwycięski zespół oraz dla niezbędnej prawnie, odpowiadającej liczbie uczniów, liczby opiekunów. Łączna liczba uczestników wycieczki nie może być większa niż 40 osób. Szczegółowy program oraz termin wycieczki zostaną ustalone z opiekunem zespołu w lutym 2024 r.
  2. Nagrody II rzędu dla pięciu zwycięskich zespołów
   • monitor multimedialny o wartości 9000 zł brutto dla szkoły (1 szkoła = 1 monitor);
   • dyplom i karta podarunkowa do księgarni internetowej dla nauczyciela – opiekuna zespołu o wartości 500 zł brutto (1 nauczyciel = 1 karta);
   • dla uczniów pięciu zwycięskich zespołów i pozostałych uczniów klas, które reprezentowały zwycięskie zespoły: karty podarunkowe do księgarni internetowej o wartości 50 zł brutto w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów danej klasy (1 uczeń = 1 karta).
  3. Nagrody III rzędu dla sześciu zwycięskich zespołów
   • laptop o wartości 5000 zł brutto dla szkoły (1 szkoła = 1 laptop);
   • dyplom i karta podarunkowa do księgarni internetowej dla nauczyciela – opiekuna zespołu o wartości 200 zł brutto (1 nauczyciel = 1 karta);
   • dla uczniów sześciu zwycięskich zespołów i pozostałych uczniów klas, które reprezentowały zwycięskie  zespoły: karty podarunkowe do księgarni internetowej o wartości 50 zł brutto w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów danej klasy (1 uczeń = 1 karta).
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.
 5. Organizator oświadcza, że pojedyncza nagroda przyznana nauczycielowi lub uczniowi nie przekroczy kwoty 2000,00 PLN, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200). Nagrody zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§ 6 udział w wycieczce

 1. Wykonawca ustali z laureatami I nagrody termin wycieczki do Warszawy. Wycieczka nie może się odbyć później niż 22 marca 2023 r.
 2. Wykonawca zastrzega, iż za bezpieczeństwo uczestników w czasie podróży do Warszawy na wygraną wycieczkę i z powrotem do miejsca zamieszkania, jak i podczas całej wycieczki - odpowiada opiekun zespołu.
 3. Wykonawca zapewni noclegi podczas wycieczki, wyżywienie, atrakcje dodatkowe zgodnie z programem, a także transport zespołu.
 4. Organizator oraz Wykonawca zastrzegają, iż uczestnicy będący osobami pełnoletnimi ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń w hotelu, środkach transportu zapewnionych przez Wykonawcę oraz miejscach organizacji wycieczki, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Za zachowanie i poczynione szkody osób niepełnoletnich odpowiada opiekun zespołu.

§ 7 KLAUZULA INFORMACYJNA - DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2.  Dane osobowe zbierane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w celu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, a w szczególności w celu realizacji akcji edukacyjnej pn. „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”, w tym kontaktowania się z Uczestnikami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ) oraz w celach informacyjno-promocyjnych związanych z akcją (art. 6 ust. 1 lit. f ) na podstawie niezbędności przetwarzania danych do realizacji akcji edukacyjnej oraz udzielonej zgody,
  a także art. 9 ust. 2 pkt. g rozporządzenia.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do realizacji ww. celu.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do dnia określonego w art. 140 Rozporządzenie 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 7. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych Organizatora pod adresem ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, adres mailowy: IOD@mfipr.gov.pl.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

 1. Autor filmu, zgłoszonego w ramach konkursu, o którym mowa w § 4 punkt 4, zdjęć
  z przebiegu lekcji i otrzymania nagród, o których mowa w 3 § punkt 11 d, e lub dodatkowych materiałów, o których mowa w § 3 punkt 12 (zwanych dalej utworami),  oświadcza i zapewnia, że:
  1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanego utworów;
  2. przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do utworów;
  3. udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego;
  4. zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych oraz udziela Organizatorowi zezwolenia na ich wykonywanie na czas nieokreślony;
  5. uzyskał upoważnienia od wszystkich osób przedstawionych w utworach do wykorzystania ich wizerunków.
 2. Nabycie przez Organizatora praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
  1. z dniem przesłania utworu Wykonawcy (poprzez formularz online, email lub drogą pocztową), oraz
  2. bez ograniczeń co do czasu, terytorium oraz liczby egzemplarzy lub nadań, w zakresie wszystkich znanych w dniu zgłoszenia utworu pól eksploatacji, w szczególności:
   • utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu, egzemplarzy utworów lub ich części, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik, zwielokrotnienie utrwalonych egzemplarzy określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym zwielokrotnienie zapisu komputerowego,
   • wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów dla celów eksploatacji, o której mowa w Regulaminie, umieszczenie na własnych stronach internetowych, kanałach, profilach, podstronach i innych stronach będących pod administracją lub zarządzaniem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej albo jego następców prawnych,
   • opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian,
   • wprowadzenie do obrotu, dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie, nadruki na wewnętrznych i zewnętrznych materiałach reklamowych, publiczne wystawienie, wyświetlenie, wykonanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnienie, także przez Internet,
   • sporządzanie wersji obcojęzycznych.
 3. Autor utworu przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do przekazanych utworów. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przechodzi na Organizatora bez ograniczeń, co do czasu, terytorium oraz liczby egzemplarzy lub nadań, w zakresie wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – z dniem określonym w ust. 2 pkt 1.
 4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych Organizator nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
 5. Autor zobowiązuje się, że przygotowując utwory nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, w szczególności praw wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przekaże Organizatorowi utwory w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
 6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie
  z utworów na podstawie niniejszego regulaminu przez Organizatora lub jego następców prawnych narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, Organizator poinformuje Autora o takich roszczeniach, a Autor podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszystkie koszty.
  W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Organizatorowi lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Autor przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Organizatora lub jego następców prawnych.
 7. Za niepełnoletniego ucznia oświadczenie, o którym mowa w § 4, składa rodzic lub prawny opiekun zgodnie z Załącznikami nr 5.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w akcji jest bezpłatny.
 2. Uczestnik zgłaszający się do akcji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować na oficjalny adres akcji: kontakt@zgloszenielekcja.pl  lub telefonicznie do biura projektu – nr tel.: 606 170 116.
 4. Elektroniczna wersja materiałów dotyczących akcji dostępna będzie na stronie: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie oraz jego załącznikach. O ewentualnych zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Zmiany te zostaną również podane do wiadomości na stronie www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 7. Akcja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Wschodnia.
Pobierz regulamin akcji edukacyjnej

Załączniki dotyczące udziału w akcji edukacyjnej

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w akcji edukacyjnej

Załącznik nr 2 Formularz potwierdzający przeprowadzenie zajęć

Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o prawach autorskich i wizerunku

Załączniki dotyczące udziału w konkursie pn. „PROJEKT: klimat!”

Załącznik nr 5 Oświadczenia konkurs 

Załącznik nr 6 Formularz zgłoszeniowy do konkursu

Załącznik nr 7 Karta oceny projektów zgłoszonych do konkursu

Załącznik nr 8 Potwierdzenie odbioru nagród w konkursie

Załącznik nr 9 Lista uczniów

Załącznik nr 10 Oświadczenia konkurs klasa