1. Administratorem danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  2. Dane osobowe zbierane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w celu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, a w szczególności w celu realizacji akcji edukacyjnej pn. „Lekcja o Funduszach Europejskich VII”, w tym kontaktowania się z Uczestnikami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ) oraz w celach informacyjno-promocyjnych związanych z akcją (art. 6 ust. 1 lit. f ) na podstawie niezbędności przetwarzania danych do realizacji akcji edukacyjnej oraz udzielonej zgody, a także art. 9 ust.2 pkt. g rozporządzenia.
  3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą.
  4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do realizacji ww. celu.
  6. Dane osobowe będą przechowywane do dnia określonego w art. 140 Rozporządzenie 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych Organizatora pod adresem ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, adres mailowy: IOD@mfipr.gov.pl